Home

KIES
OPEN.
KIES EERLIJK.

Foto van een student
Foto van een student onderin

Hoe kan ik als leerbedrijf stagediscriminatie voorkomen en effectief handelen wanneer het voorkomt?

Leerbedrijven zijn cruciaal voor het mbo. Een goede stageplek is voor studenten de springplank naar een succesvol werkend leven. Iedereen verdient dan ook een eerlijke kans op een goede en passende stageplek. Jij kunt deze als leerbedrijf bieden!

Maar hoe vul je als leerbedrijf die stageplek op een goede en veilige manier in? Hoe geef je iedereen een gelijke behandeling? En hoe kun je zo objectief mogelijk werven en selecteren?

Benut de stagekracht van mbo’ers. Kies open. Kies eerlijk.

Wat is discriminatie eigenlijk?

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken. Denk aan etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. Deze kenmerken staan in de wet vermeld en worden discriminatiegronden genoemd.

Hoe herken je stagediscriminatie?

Bij het zoeken naar een stage moet de student worden beoordeeld op kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Het komt nog te vaak voor dat een student wordt afgewezen op basis van persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld als een leerbedrijf een student met hoofddoek niet representatief vindt en om die reden geen stageplek aanbiedt, terwijl een hoofddoek tot geen enkele belemmering leidt op de stage. Ook tíjdens de stage kan een student worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld als collega’s in het leerbedrijf een transgender student buitensluiten en geen klanten laat helpen, terwijl dit een belangrijk onderdeel is van de stage. Soms is (stage)discriminatie lastig te herkennen. Dit komt omdat discriminatie vaak wordt gezien als iets wat bewust en intentioneel plaatsvindt. Discriminatie is echter vaak onbewust en onbedoeld. Denk aan zogenaamde ‘grapjes’ op de werkvloer over afkomst, religie of gender. Het gaat niet om de bedoeling achter zo’n ‘grapje’, maar om het effect bij de student. Een grap kan een student bijvoorbeeld buitensluiten op basis van zijn of haar identiteit of benadrukken in hoeverre de student afwijkt van de norm. Ook kan (stage)discriminatie indirect zijn. In dat geval gaat het om een regel, eis of handelwijze die neutraal lijkt, maar via een omweg tot discriminatie leidt. Bijvoorbeeld wanneer wordt vereist dat iemand ‘accentloos’ Nederlands spreekt. Dit treft mensen die het Nederlands niet als moedertaal bezitten in het bijzonder. Indirect onderscheid is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging toe is.

Wat kan ik doen als ik stagediscriminatie zie?

Het is van belang om je als leerbedrijf bewust te zijn van vooroordelen en ervaringen van discriminatie. Merk je dat er (onbewust) mogelijk discriminerende opmerkingen en ‘grapjes’ worden gemaakt, ga dan het gesprek aan met collega’s en breng bewustwording binnen het bedrijf op gang. Zorg ervoor dat de student zich gehoord voelt en veilig voelt en bespreek het onderwerp met de stagebegeleider. Een goede relatie tussen de begeleider op het leerbedrijf en de stagebegeleider op school zorgt voor vertrouwen, waardoor zorgen beter bespreekbaar zijn en conflicten eenvoudiger opgelost kunnen worden. SBB heeft verschillende webinars ontwikkeld over vooroordelen en gelijke behandeling. Wees als leerbedrijf alert op discriminatie en meld stagediscriminatie bij SBB. Doe dit ook als je vermoedt dat er sprake is van discriminatie. SBB kan het gesprek voeren met de betrokken student en het leerbedrijf, om discriminatie tegen te gaan en te voorkomen.

Objectief werven en selecteren

Objectief werven en selecteren is van groot belang om stagediscriminatie te voorkomen en te komen tot gelijke kansen bij stages. Hierbij wordt vooraf bekeken welke competenties cruciaal zijn voor de functie. Vervolgens wordt bij elke kandidaat de lijst met competenties nagelopen om na te gaan of de kandidaat voldoet de opgestelde criteria. Op basis hiervan kan worden beargumenteerd waarom een kandidaat wordt aangenomen en waarom een kandidaat wordt afgewezen. Zo objectief mogelijk werven en selecteren leidt vaak tot diversiteit op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven beter presteren als hun personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Deze bedrijven doen het vaak beter op de markt en hebben een hogere omzet, omdat zij weten wat er speelt onder diverse klantengroepen. Ook maken ze beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer talent werven en hebben ze meer tevreden en loyale medewerkers. Tot slot zijn deze bedrijven vernieuwender, creatiever en lossen ze problemen beter op, omdat medewerkers verschillende referentiekaders hebben.

Dit is Linh!

Zij vertelt wat haar overkwam op haar stage en hoe ze daar mee omging.

Handige links en downloads

Voorkom stagediscriminatie of pak het aan als mbo-stagiairs op jouw werkvloer zich niet eerlijk behandeld voelen. Hieronder vind je informatie over wat je kunt doen om jouw leerbedrijf (stage)discriminatie-vrij te maken!

Gratis webinars

Er zijn verschillende webinars ontwikkeld die je kunnen helpen grip te krijgen op de situatie rondom stage en stagediscriminatie. Deze zijn gratis online te volgen via SBB:
Het puberbrein / Generatieverschillen / De praktijk motiveert / Selecteren zonder vooroordelen / Gelijke behandeling op de werkvloer / Objectief oordelen

Bekijk de webinars

Training Selecteren zonder Vooroordelen

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om voor een discriminatievrije toegang tot stage en werk te zorgen. Deze training biedt voorlichting hierover aan werkgevers in zowel de profit als de non-profit sector. Na de training weten werkgevers hoe hun werving en selectie zo objectief mogelijk ingericht kan worden. Dat vermindert de invloed van (onbewuste) stereotyperingen op de selectie van nieuwe werknemers en stagiaires.

Lees verder

Hoe bevorder je diversiteit in je personeelsbestand? Tips voor werkgevers bij werving en selectie.

Er zijn in Nederland onlangs diverse onderzoeken gedaan naar hoe je (onbewuste) vooroordelen en stereotypen in werving en selectie voorkomt. In dit artikel zetten KIS-onderzoekers de verschillende aanpakken voor werkgevers op een rij waarvoor een stevige wetenschappelijke basis is.

Hoe bevorder je diversiteit in je personeelsbestand?

Diversiteit op het werk

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bieden een overzichtelijke website ‘Diversiteit op de werkvloer’. Er wordt hierbij ook specifiek ingegaan op stages. Het is bedoeld als handleiding en bevat naast praktische informatie verschillende tips en tools.

Bezoek de website

Hoe ga je om met ongewenst gedrag op de werkvloer?

Als situaties op de werkvloer al hebben geleid tot werkstress en ongewenst gedrag, dan biedt TNO inzicht. De Wegwijzer ongewenst gedrag | Discriminatie op het werk is erop gericht de gediscrimineerde en (leer)bedrijf te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. Werkgevers zijn overigens volgens de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken.

Werkwijzer ongewenst gedrag

Meer dan 250 medewerkers? Kijk dan eens naar de barometer culturele diversiteit

De Rijksoverheid biedt werkgevers (met minimaal 250 medewerkers) vanaf 1 juli de barometer culturele diversiteit, zodat zij met behulp van statistieken van het CBS inzage krijgen in de mate van culturele diversiteit in hun eigen organisatie.

Rijksoverheid

Rijksoverheid Arboportaal

Vanuit de overheid wordt er veel informatie over (het voorkomen van) discriminatie op de werkvloer aangeboden via het arboportaal.

Arboportaal

Twijfel je of je beleid wel conform de wetgeving gelijke behandeling is of heb je hier vragen over?

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om voor een discriminatievrije toegang tot stage en werk te zorgen. Deze training biedt voorlichting hierover aan werkgevers in zowel de profit als de non-profit sector. Na de training weten werkgevers hoe hun werving en selectie zo objectief mogelijk ingericht kan worden. Dat vermindert de invloed van (onbewuste) stereotyperingen op de selectie van nieuwe werknemers en stagiaires.

Lees verder

Terug naar boven